Quay phim phóng sự chú trọng đến con người (trong sự kiện, trong vấn đề, trong hiện trạng,…). Nó không chỉ quan tâm đến thông tin mà còn quan tâm đến giá trị nhân văn của thông tin. Tác giả được quyền đặc tả cảm nhận, phân tích, cắt nghĩa đời sống với một cái […]